AKTUALNOŚCI

E u r o p e j s k i   K l u b   H o d o w c ó w
G a r ł a c z a   G ó r n o ś l ą s k i e go   K o r o n i a s t e g o

Z A P R O S Z E N I E

20 kwietnia 2024 roku w restauracji „Przystań smaku” w Namysłowie przy ulicy Obrońców Pokoju 28 ( wejście od ulicy Wały Jana III ) odbędzie się
Zwyczajny Walny Zjazd Członków Europejskiego Klubu Hodowców GarłaczaGórnośląskiego Koroniastego.
Początek spotkania – godz. 14.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej , która pełnić będzie obowiązki Komisji
Wniosków i Uchwał.
5. Sprawdzenie ważności zwołania Zjazdu.
6. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2023.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i uchwał – udzieleniem absolutorium
Zarządowi .
11. Wybory uzupełniające do Zarządu Klubu.
12. Omówienie planu działania na lata 2024/2025.
13. Wystąpienie Strażnika rasy.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie Zjazdu.
U W A G A!
Podczas obrad w restauracji podany zostanie obrad, którego koszt( około 35.00 złotych ) ponoszą uczestnicy spotkania.
W skład menu wchodzą:
Zupy:
– pomidorowa
– ogórkowa
Dania mięsne:
– roladki wieprzowe + kluski śląskie i kapusta zasmażana
– kotlet schabowy + ziemniaki i surówka

W związku z większą ilością osób restauracja wymaga od nas wcześniejszego powiadomienia o wyborze menu. Prosimy więc o informację ( najpóźniej
do poniedziałku, t.j. 15 kwietnia ), kto weźmie udział w spotkaniu i które danie spośród wymienionych wybiera.
Zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: krystyna.beutel@vp.pl
lub na tel. 505 515 692
Ponadto osoby zainteresowane pozostaniem w Namysłowie do niedzieli, by wziąć udział w wieczornych towarzyskich rozmowach, mogą skorzystać
z noclegu w dwóch sąsiadujących z restauracją hotelach.
Są to:
Hotel ‚Zorza”, ul.Wały JanaIII 2, tel. 77 410 18 54 ( tu przy rezerwacji pokoi powołać się na hasło – „Gołębie” ).
Hotel „Polonia”, ul.Obrońców Pokoju 28, tel. 77 410 39 89
Rezerwacja pokoi we własnym zakresie.
Przed restauracją i hotelami istnieje możliwość nieodpłatnego parkowania samochodu.

Wszystkich Członków Klubu i zainteresowanych hodowlą serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zjeździe.

Sekretarz Klubu                                     Przewodniczący Klubu
(-) Krystyna Beutel                                (-) Janusz Jachnik )

                                                                                                                                                  R E G U L A M I N


Obrady V Walnego Zjazdu Członków E K H G G K 20 kwietnia 2024 r.
                                                                                                                                                                 § 1
1. Prawo udziału w obradach Walnego Zjazdu Członków zgodnie z § 9 pkt 1 i 2 Regulaminu Klubu z głosem stanowiącym mają członkowie Klubu.
2. W obradach uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni goście, członkowie
wspierający oraz członkowie władz Klubu.
                                                                                                                                                                  § 2
1. Obrady Walnego Zjazdu są prawomocne, jeżeli weźmie w nich udział:
a. w pierwszym terminie 50% plus 1 członek,
b. w drugim terminie bez względu na ilość członków,
c. obrady w drugim terminie odbędą się po piętnastominutowej przerwie.
                                                                                                                                                                   § 3
1. Zwyczajny sprawozdawczy Zjazd Członków otwiera Przewodniczący Klubu , w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący do spraw organizacyjnych.
                                                                                                                                                                   § 4
1. Po otwarciu Zjazdu obecni członkowie dokonują wyboru przewodniczącego
i sekretarza zebrania.
2. Przewodniczący zebrania przeprowadza uchwalenie regulaminu
oraz porządku obrad.
3. Sekretarz sporządza protokół z obrad Zjazdu.
                                                                                                                                                                    § 5
1. Do zadań Przewodniczącego Zjazdu należy:
a. ogólne kierowanie obradami,
b. udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom obrad,
c. Czuwanie nad sprawnym i zgodnym z regulaminem przebiegiem obrad, w przypadku drastycznego złamania Regulaminu Klubu prowadzący ma obowiązek przywrócenia porządku do wykluczenia z obrad włącznie.
d. dopilnowanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad.
e. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad.
                                                                                                                                                                     § 6
1. Walny Zjazd Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
                                                                                                                                                                     § 7
1. Członkowie w dyskusji mogą poruszać tylko sprawy dotyczące działalności Klubu, nad czym czuwa Przewodniczący obrad.
                                                                                                                                                                     § 8
1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
                                                                                                                                                                     § 9
1. Walny Zjazd Członków w jednym głosowaniu wybiera Komisję mandatowo – skrutacyjną pełniącej również funkcję Komisji uchwał i wniosków w składzie           3 osób.
                                                                                                                                                                   § 10
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja sporządza protokół ze swoich czynności, który podpisują wszyscy jej członkowie.
                                                                                                                                                                    § 11
1. Niniejszy regulamin uzyskuje moc wiążącą z chwilą uchwalenia go zwykłą większością głosów obecnych członków na Zjeździe.

Sekretarz Zjazdu                                                 Przewodniczący Zjazdu

 

 

Koledzy Hodowcy, od kilku lat trwa dyskusja na temat ciemnego oka u białych. Można było to zauważyć na forum i w bezpośrednich dyskusjach i działaniach Zarządu Klubu. Koledzy z Niemiec wykazali się zrozumieniem i wyrazili chęć przystania na akceptację naszej propozycji, tym bardziej, że wiąże się to z rzeczywistą historią garłacza górnośląskiego koroniastego.

Koledzy Hodowcy, mija kolejny rok, podczas którego mieliśmy okazję pokazać swoje ptaki na różnych wystawach w Polsce i poza jej granicami. Cieszyły one oczy licznych wystawców i zwiedzających, ponieważ poziom hodowlany był wysoki i tu należy dodać, z każdym rokiem rośnie.
Życzymy więc zdrowia, pomyślności i sukcesów w rozwoju hodowli.
Zarząd Klubu

Zarząd Klubu zaprasza wszystkich członków Klubu i hodowców naszej rasy
do wzięcia udziału w wystawie.

Szampańskiej zabawy sylwestrowej i pomyślnego Nowego Roku 2023

Wszystkich hodowców i członków EKHGGK zachęcamy do udziału w wystawie
Zarząd EKHGGK

Drodzy Koledzy Hodowcy,

w tym trudnym czasie pandemii, wciąż trwającej i szerzącej się, trudno jest nam się spotkać, a jeszcze trudniej wziąć udział w wystawie naszych ptaków. Wiele wystaw zostało odwołanych, niektóre z nich negatywnie wpłynęły na klubowe plany. Nie zwalnia nas to od planowania, dlatego, mimo niesprzyjających warunków, przygotowujemy się do wystawy w Kielcach. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Wystawy Krajowej, bowiem my również zobowiązani jesteśmy do jego przestrzegania. Zgłoszenia na wystawę prosimy kierować do Pana Edwarda Gersztyna, wyraźnie zaznaczając, które gołębie wystawiacie na Klubowej, a które na Krajowej wystawie. Proszę również pamiętać o pełnym i wyraźnym wypełnieniu zgłoszenia, jak również o właściwym nazwaniu barwy gołębi.

Mam nadzieję, że wystawa dojdzie do skutku i uda nam się podzielić swoim dorobkiem hodowlanym.

 

Pozdrawiam

Sekretarz Klubu

Krystyna Beutel

 

Regulamin Wystawy do pobrania

Karta zgłoszenia do pobrania

kofohdhomngdhdde

K o l e d z y H o d o w c y,
COVID 19 nie odpuszcza, co gorsze, mutuje. Nie brzmi to obiecująco, zwłaszcza że do naszego spotkania (zgodnie ze Statutem) zostało niewiele czasu. Mamy dużo do zrobienia idlatego, wbrew wszystkiemu, musimy przyjąć wstępny plan działania na ten rok. Proponujemy dwa warianty:
-pierwszy zakłada, że Zebranie Walne ( zgodnie ze Statutem ) odbędzie się w dniach 12-13 czerwca,
-drugi wariant, to przesunięcie terminu spotkania ( zależności od sytuacji ) na miesiące jesienne.
Termin wystawy klubowej zostaje otwarty.
Miejmy nadzieję, że pandemia wkrótce minie, a wtedy powrócimy do normalności.
Póki co skupmy się na naszym zdrowiu, no i rozwoju hodowli, bo przecież w gołębnikach już gwarno.
Zarząd Klubu

29.11.2020

KOLEDZY HODOWCY,

znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, gdyż ze względu na panującą pandemię nie możemy organizować spotkań, zebrań, giełd ptaków, a co najważniejsze, wystaw. Jednak cenniejsze jest nasze zdrowie i każdy z nas musi o tym pamiętać, by w przyszłości móc zaprezentować swój dorobek hodowlany. Cieszmy  się swoimi garłaczami, rozwijamy hodowlę i wzajemnie życzmy sobie zdrowia i wytrwałości w pokonywaniu trudności.

Przewodniczący Klubu
Janusz Jachnik

Čeština‎ Čeština‎ English English Français Français Deutsch Deutsch Polski Polski Русский Русский